Навчальні, навчально-методичні посібники, підручники

Постійне посилання для цієї колекції

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Базові інструменти та функції табличних процесорів для обробки медичної інформації
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2024) Нессонова, Марина; Арсен'єв, Олександр
  Методичні матеріали для практичних занять і самостійної роботи за темою «Базові інструменти та функції табличних процесорів для обробки медичної інформації» освітньої компоненти «Основи цифрових компетентностей в медицині та охороні здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти призначено для використання викладачами, які проводять практичні заняття, організовують та контролюють виконання самостійної роботи за даною темою навчальної дисципліни чи споріднених освітніх компонент.
 • Документ
  Медична біологія: методичні матеріали до практичних занять
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2022) Кудрявцева, Тетяна Олексіївна
  Методичні матеріали для практичних занять з освітньої компоненти «Медична біологія» містять методичні рекомендації для практичних занять передбаче відповідно до навчальної програми, затвердженої на засіданні кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін (протокол від 30.08.2022 № 1). Методичні рекомендації для практичних занять охоплюють 3 розділи: «Молекулярно-клітинний рівень організації життя»; «Організмовий рівень організації життя. закономірності спадковості та мінливості. Основи генетики»; «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя». Практичні заняття структуровані, складаються з 3-х етапів: підготовчий, основний, заключний. Для кожного практичного заняття визначено: актуальність теми, мету, глосарій, перелік питань для розгляду, рекомендовано літературу та інформаційні ресурси з гіперпосиланнями; надано перелік необхідного обладнання, визначено хід роботи; розроблено матеріали для вхідного контролю знань, підібрано необхідні теоретичні відомості, комплекси завдань для практичної частини, самостійної позааудиторної роботи, підсумкового контролю знань; наведено питання для виконання домашнього завдання. Методичний матеріал містить рисунки, схеми, таблиці, що сприяє покращенню візуалізації біологічних явищ і процесів. Запропоновані ситуаційні задачі дозволяють застосувати теоретичну інформацію в практичних умовах, що забезпечує вдосконалення загальних загальних і формування фахових компетентностей; наведений перелік питань та практичних навичок до семестрового екзамену систематизує підготовку до його складання. Зручність користування методичними розробками обумовлена чіткою структурою, можливістю письмового виконання завдань безпосередньо в тексті, систематичного тренінгу при виконанні завдань інтегрованого тестового іспиту «Крок 1», що є тестовим компонентом Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Методичні розробки призначено для студентів 1-2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Документ
  Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Нессонова, Марина
  Методичні матеріали для практичних занять і самостійної роботи з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти призначено для використання викладачами, які проводять практичні заняття, організовують та контролюють виконання самостійної роботи за освітньою компонентою.
 • Документ
  Information technology in healthcare management = Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Нессонова, Марина Миколаївна
  Методичні матеріали для практичних занять з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації до проведення практичних занять з усіх тем навчальної дисципліни. Кожна методична розробка містить такі складові: актуальність теми, мета і програмні результати навчання, що досягаються при опануванні теми, глосарій, перелік питань для розгляду, рекомендовані ресурси для підготовки, обладнання, хід роботи, завдання для практичної частини (для виконання на занятті), посилання на завдання для самостійної позааудиторної роботи. Методичні розробки призначено для використання під час практичних занять викладачами, що проводять заняття за зазначеними темами як в оффлайн, так і в онлайн форматах. Зручність їх використання у навчальному процесі обумовлена наявністю необхідних посилань на літературні та інтернет-джерела, чіткістю структурування кожного практичного заняття, наявністю прикладів завдань для тренінгу застосування теоретичних знань на практиці.
 • Документ
  Information technology in healthcare management = Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Нессонова, Марина Миколаївна
  Методичні матеріали для самостійної роботи з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації з організації самостійної роботи за усіма темами освітньої компоненти, які включають набори завдань для практичного виконання, тестові питання, рекомендовані джерела для самопідготовки, форми контролю і критерії оцінювання самостійної роботи. Методичні розробки мають на меті полегшити організацію самостійної роботи студентів викладачам, що проводять заняття за освітньою компонентою, як в оффлайн, так і в онлайн форматах.
 • Документ
  Medical and biological physics = Медична і біологічна фізика
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Нессонова, Марина
  Методичні матеріали до самостійної роботи з освітньої компоненти «Медична та біологічна фізика» для студентів з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації з тем, передбачених навчальною програмою освітньої компоненти, затвердженої на засіданні кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін (Протокол від «30» серпня 2022 року No 1), що стосуються розділу 2 «Mathematical Models of Medical and Biological Physics» і викладаються у другому семестрі вивчення дисципліни. Вони охоплюють дві теми відповідно до тематичного плану практичних занять і самостійної роботи за зазначеним розділом, а саме Тема 4 «One-compartment pharmacokinetics model» і Тема 5 «Multi-compartment models of kinetics of drugs». Методичні розробки містять такі складові: ключові терміни та поняття теми, методичні рекомендації та рекомендовані ресурси для підготовки, перелік практичних і тестових завдань для самостійного виконання, критерії оцінювання. Методичні розробки призначено для використання викладачами при організації самостійної роботи студентів 1 курсу спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються англійською мовою, з дисципліни «Медична і біологічна фізика» за розділом 2 «Mathematical Models of Medical and Biological Physics».
 • Документ
  Medical and biological physics = Медична і біологічна фізика
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Нессонова, Марина
  Методичні матеріали для практичних занять з освітньої компоненти «Медична та біологічна фізика» для студентів з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації з тем, передбачених навчальною програмою освітньої компоненти, затвердженої на засіданні кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін (Протокол від «30» серпня 2022 року No 1), що стосуються розділу 2 «Mathematical Models of Medical and Biological Physics» і викладаються у другому семестрі вивчення дисципліни.
 • Документ
  Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Нессонова, Марина; Nessonova, Maryna
  Методичні розробки лекцій з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти містять плани і конспекти лекцій за усіма темами освітньої компоненти, перелік контрольних питань за кожною темою, питання для самостійного опрацювання і поглиблення знань здобувачів вищої освіти, перелік рекомендованих літературних джерел та Інтернет-ресурсів. Дані методичні матеріали призначено для використання викладачами, які проводять лекції за освітньою компонентою. Methodical development of lectures on the selective educational component "Information technologies in health care management" for students of the 1st-2nd courses of the specialty 222 Medicine of the second (master's) level of higher education contain plans and abstracts of lectures on all topics of the educational component, a list of control questions for each topic, questions for independent study and deepening of knowledge of higher education seekers, a list of recommended literary sources and Internet resources. These methodological materials are intended for use by teachers who conduct lectures on the educational component.
 • Документ
  Менеджмент освітнього процесу
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2022) Шиян, Денис Миколайович; Давидова, Жанна Вадимівна; Гиря, Марина Павлівна; Кудрявцева, Тетяна Олексіївна
  Зміст посібника забезпечує науково-методичний супровід розробки, оформлення та затвердження навчально-методичної документації науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедр ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет». У посібнику висвітлено навчально-методичне забезпечення освітніх компонент освітньо-професійної програми; наведено сучасні класифікації методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтерактивних методів навчання, нестандартних навчальних занять, зразки оформлення навчально-методичної документації; надано методичні рекомендації щодо її розробки та впровадження в освітній процес. Методичний посібник призначений для науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету. Електронну версію методичного посібника розміщено на Web-сайті та представлено в навчально-методичному відділі ПВНЗ «ХММУ».
 • Документ
  Деонтологія в медицині
  (ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", 2023) Кудрявцева, Тетяна Олексіївна; Kudriavtseva, Tetiana
  Робочий зошит для практичних занять призначений для виконання аудиторної і позааудиторної роботи. Перелік тем практичних занять: 1. Моделі взаємовідносин у системі «лікар–пацієнт»; 2. Лікарська таємниця: моральні та правові аспекти; 3. Лікарські помилки, моральна та правова відповідальність лікаря; 4. Ятрогенія: причини виникнення та профілактика; 5. Деонтологічні аспекти захисту права на життя та на смерть; 6. Деонтологічні аспекти взаємин в медичних колективах; 7. Деонтологічні підходи в різних напрямах професійної діяльності лікаря. Практичні заняття структуровано на три етапи (підготовчий, основний, заключний). До тем підібрано список літератури, наукових публікацій, сучасних інформаційних джерел; теоретичну інформацію, гіперпосилання на тексти законодавчих документів, аудиторні завдання для усного або письмового виконання. Розроблено завдання для позааудиторної роботи, виконання яких є обов’язковим і контролюється на наступному практичному занятті. Завдання передбачають виконання тестів, вправ, розв’язання ситуаційних задач, обговорення практичних кейсів, нормативно-правової бази, наведення прикладів із практичного досвіду здобувачів освіти, анкетування з презентацією результатів. The workbook for practical classes is designed for both in-class and extracurricular work. The list of topics for practical classes includes: Models of doctor-patient relationships. Medical confidentiality: moral and legal aspects. Medical errors, moral, and legal responsibilities of a doctor. Iatrogenesis: causes and prevention. Deontological aspects of the right to life and death. Deontological aspects of interactions in medical teams. Deontological approaches in various fields of a doctor's professional activities. The practical sessions are structured into three stages (preparatory, main, and concluding). Each topic includes a selection of literature, scientific publications, modern informational sources, theoretical information, hyperlinks to legislative documents, and in-class tasks for oral or written execution. Tasks for extracurricular work are developed, which are mandatory to complete and are assessed in the following practical class. These tasks involve performing tests, exercises, solving situational problems, discussing practical cases, examining the normative and legal framework, providing examples from the practical experience of students, and conducting surveys with the presentation of results.