Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні розробки лекцій з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти містять плани і конспекти лекцій за усіма темами освітньої компоненти, перелік контрольних питань за кожною темою, питання для самостійного опрацювання і поглиблення знань здобувачів вищої освіти, перелік рекомендованих літературних джерел та Інтернет-ресурсів. Дані методичні матеріали призначено для використання викладачами, які проводять лекції за освітньою компонентою. Methodical development of lectures on the selective educational component "Information technologies in health care management" for students of the 1st-2nd courses of the specialty 222 Medicine of the second (master's) level of higher education contain plans and abstracts of lectures on all topics of the educational component, a list of control questions for each topic, questions for independent study and deepening of knowledge of higher education seekers, a list of recommended literary sources and Internet resources. These methodological materials are intended for use by teachers who conduct lectures on the educational component.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я : методичні розробки до лекцій / Марина Нессонова; ПВНЗ "Харків. міжнар. мед. ун-т". - Харків, 2023. - 13 с.