Деонтологія в медицині

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Робочий зошит для практичних занять призначений для виконання аудиторної і позааудиторної роботи. Перелік тем практичних занять: 1. Моделі взаємовідносин у системі «лікар–пацієнт»; 2. Лікарська таємниця: моральні та правові аспекти; 3. Лікарські помилки, моральна та правова відповідальність лікаря; 4. Ятрогенія: причини виникнення та профілактика; 5. Деонтологічні аспекти захисту права на життя та на смерть; 6. Деонтологічні аспекти взаємин в медичних колективах; 7. Деонтологічні підходи в різних напрямах професійної діяльності лікаря. Практичні заняття структуровано на три етапи (підготовчий, основний, заключний). До тем підібрано список літератури, наукових публікацій, сучасних інформаційних джерел; теоретичну інформацію, гіперпосилання на тексти законодавчих документів, аудиторні завдання для усного або письмового виконання. Розроблено завдання для позааудиторної роботи, виконання яких є обов’язковим і контролюється на наступному практичному занятті. Завдання передбачають виконання тестів, вправ, розв’язання ситуаційних задач, обговорення практичних кейсів, нормативно-правової бази, наведення прикладів із практичного досвіду здобувачів освіти, анкетування з презентацією результатів. The workbook for practical classes is designed for both in-class and extracurricular work. The list of topics for practical classes includes: Models of doctor-patient relationships. Medical confidentiality: moral and legal aspects. Medical errors, moral, and legal responsibilities of a doctor. Iatrogenesis: causes and prevention. Deontological aspects of the right to life and death. Deontological aspects of interactions in medical teams. Deontological approaches in various fields of a doctor's professional activities. The practical sessions are structured into three stages (preparatory, main, and concluding). Each topic includes a selection of literature, scientific publications, modern informational sources, theoretical information, hyperlinks to legislative documents, and in-class tasks for oral or written execution. Tasks for extracurricular work are developed, which are mandatory to complete and are assessed in the following practical class. These tasks involve performing tests, exercises, solving situational problems, discussing practical cases, examining the normative and legal framework, providing examples from the practical experience of students, and conducting surveys with the presentation of results.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Деонтологія в медицині: робочий зошит для практичних занять для здобувачів освіти 2 курсу спеціальності 222 Медицина / Уклад.: Т.О. Кудрявцева; ПВНЗ «Харків. міжнар. мед. ун-т». – Харків, 2023. – 81 с.