Medical and biological physics = Медична і біологічна фізика

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні матеріали до самостійної роботи з освітньої компоненти «Медична та біологічна фізика» для студентів з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації з тем, передбачених навчальною програмою освітньої компоненти, затвердженої на засіданні кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін (Протокол від «30» серпня 2022 року No 1), що стосуються розділу 2 «Mathematical Models of Medical and Biological Physics» і викладаються у другому семестрі вивчення дисципліни. Вони охоплюють дві теми відповідно до тематичного плану практичних занять і самостійної роботи за зазначеним розділом, а саме Тема 4 «One-compartment pharmacokinetics model» і Тема 5 «Multi-compartment models of kinetics of drugs». Методичні розробки містять такі складові: ключові терміни та поняття теми, методичні рекомендації та рекомендовані ресурси для підготовки, перелік практичних і тестових завдань для самостійного виконання, критерії оцінювання. Методичні розробки призначено для використання викладачами при організації самостійної роботи студентів 1 курсу спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються англійською мовою, з дисципліни «Медична і біологічна фізика» за розділом 2 «Mathematical Models of Medical and Biological Physics».
Опис
Ключові слова
Medical and biological physics, Медична і біологічна фізика
Бібліографічний опис
Нессонова М. Medical and biological physics = Медична і біологічна фізика : методичні матеріали до самостійної роботи для студентів з англійською мовою навчання / Марина Нессонова ; ПВНЗ «ХММУ». – Харків, 2022. – 41 с.