Медична біологія: методичні матеріали до практичних занять

Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні матеріали для практичних занять з освітньої компоненти «Медична біологія» містять методичні рекомендації для практичних занять передбаче відповідно до навчальної програми, затвердженої на засіданні кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін (протокол від 30.08.2022 № 1). Методичні рекомендації для практичних занять охоплюють 3 розділи: «Молекулярно-клітинний рівень організації життя»; «Організмовий рівень організації життя. закономірності спадковості та мінливості. Основи генетики»; «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя». Практичні заняття структуровані, складаються з 3-х етапів: підготовчий, основний, заключний. Для кожного практичного заняття визначено: актуальність теми, мету, глосарій, перелік питань для розгляду, рекомендовано літературу та інформаційні ресурси з гіперпосиланнями; надано перелік необхідного обладнання, визначено хід роботи; розроблено матеріали для вхідного контролю знань, підібрано необхідні теоретичні відомості, комплекси завдань для практичної частини, самостійної позааудиторної роботи, підсумкового контролю знань; наведено питання для виконання домашнього завдання. Методичний матеріал містить рисунки, схеми, таблиці, що сприяє покращенню візуалізації біологічних явищ і процесів. Запропоновані ситуаційні задачі дозволяють застосувати теоретичну інформацію в практичних умовах, що забезпечує вдосконалення загальних загальних і формування фахових компетентностей; наведений перелік питань та практичних навичок до семестрового екзамену систематизує підготовку до його складання. Зручність користування методичними розробками обумовлена чіткою структурою, можливістю письмового виконання завдань безпосередньо в тексті, систематичного тренінгу при виконанні завдань інтегрованого тестового іспиту «Крок 1», що є тестовим компонентом Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Методичні розробки призначено для студентів 1-2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Опис
Ключові слова
медична біологія, методичні матеріали для практичних занять
Бібліографічний опис
Кудрявцева Т.О. Медична біологія: методичні матеріали до практичних занять для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22  ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я спеціальності 222 МЕДИЦИНА освітньо-професійної програми МЕДИЦИНА. Курс 1, семестри І-ІІ, Курс 2, семестри ІІІ-ІV / Т.О. Кудрявцева. - Харків, 2022. - 306 с.