Автореферати

Постійне посилання для цієї колекції

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Дидактична система формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2023) Давидова, Жанна Вадимівна
  У дисертації цілісно досліджено й розв’язано актуальну науковоприкладну проблему формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету на засадах системно-синергетичного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, аксіологічного, культурологічного, герменевтичного, середовищного й контекстного підходів. Визначено стан теоретичної та практичної розробленості проблеми формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей, з’ясовано специфіку здійснення цього процесу. Уточнено змістове наповнення структурних компонентів інформаційної компетентності іноземних студентів-медиків. Розроблено й теоретично обґрунтовано дидактичну систему формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету, що містить прогностично-цільовий (соціальне замовлення, мета й завдання системи), концептуально-методологічний 38 (науково-методологічні підходи проведення дослідження, властивості інформаційної компетентності, функції та принципи її формування в іноземних здобувачів медичних спеціальностей); теоретично-змістовий (структурні компоненти та змістове наповнення інформаційної компетентності іноземних здобувачів-медиків); діяльнісно-процесуальний (етапи, педагогічні умови, методи, форми, засоби формування інформаційної компетентності майбутніх медиків), результативно-оцінювальний (критеріально-діагностична база дослідження: критерії й показники, рівні формованості інформаційної компетентності іноземців-здобувачів медичних спеціальностей, відповідний діагностичний інструментарій, очікуваний результат реалізації розробленої системи) блоки. Створено навчально-методичне забезпечення дидактичної системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медиків.
 • Документ
  Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря
  (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, 2015) Нессонова, Марина Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, Київ, 2015. У дисертації запропоновано нове рішення актуальної науково-прикладної задачі – розроблення моделей і методів оцінювання ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря. Запропоновано метод класифікації з навчанням, який базується на аналізі просторового представлення взаємозв‘язків між класами та елементарними правилами, що їх описують, яке отримується за допомогою методів геометричної інтерпретації структури багатовимірних даних. Отримали подальший розвиток методи формування композицій класифікаторів за рахунок комбінування принципів спеціалізації та зваженого голосування. Запропоновані методи побудови класифікаторів за навчальною інформацією та їхніх композицій реалізовані в інформаційній технології, що дозволило побудувати математичні моделі для оцінювання ступеня тяжкості стану та прогнозування клінічного наслідку пацієнтів із травмами підшлункової залози і травматичним панкреатитом, захворюваннями жовчовивідних проток, з інсультами, які мають підвищену точність у порівнянні з моделями, побудованими на основі класичних методів статистичного моделювання.
 • Документ
  Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти
  (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ), 2020) Разумна Алла Григорівна
  Мета дослідження полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування професійної ідентичності в майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1. Розкрити значущість професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі, її сутність, специфіку, зміст і структуру на підставі комплексного аналізу наукових і науково-практичних досліджень. 2. Визначити основні психолого-педагогічні характеристики, механізми, чинники та етапи процесу формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі під час їх підготовки в закладах вищої освіти. 3. Розробити психолого-педагогічний інструментарій (критерії, показники) для діагностики рівня сформованості професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі та з’ясувати стан сформованості професійної ідентичності в майбутніх фахівців медичної галузі на різних етапах їхньої професійної підготовки. 4. Обґрунтувати та розробити модель формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. 5. Експериментально перевірити ефективність реалізації моделі формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Предметом дослідження є формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Для реалізації визначених завдань застосовано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, теоретичне моделювання критеріїв сформованості професійної ідентичності та процесу формування професійної ідентичності в умовах освітнього процесу вищої медичної школи; емпіричні – спостереження, анкетування, бесіда, опитування, тестування, педагогічний експеримент, експертне оцінювання; методи математичної статистики – описові статистики, критерії статистичного висновку (t-Стьюдента, T-Вілкоксона, φ*-Фішера) із застосуванням статистичного пакету Statistica 6.1.