Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти

Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)
Анотація
Мета дослідження полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування професійної ідентичності в майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1. Розкрити значущість професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі, її сутність, специфіку, зміст і структуру на підставі комплексного аналізу наукових і науково-практичних досліджень. 2. Визначити основні психолого-педагогічні характеристики, механізми, чинники та етапи процесу формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі під час їх підготовки в закладах вищої освіти. 3. Розробити психолого-педагогічний інструментарій (критерії, показники) для діагностики рівня сформованості професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі та з’ясувати стан сформованості професійної ідентичності в майбутніх фахівців медичної галузі на різних етапах їхньої професійної підготовки. 4. Обґрунтувати та розробити модель формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. 5. Експериментально перевірити ефективність реалізації моделі формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Предметом дослідження є формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі в закладах вищої освіти. Для реалізації визначених завдань застосовано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, теоретичне моделювання критеріїв сформованості професійної ідентичності та процесу формування професійної ідентичності в умовах освітнього процесу вищої медичної школи; емпіричні – спостереження, анкетування, бесіда, опитування, тестування, педагогічний експеримент, експертне оцінювання; методи математичної статистики – описові статистики, критерії статистичного висновку (t-Стьюдента, T-Вілкоксона, φ*-Фішера) із застосуванням статистичного пакету Statistica 6.1.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разумна Алла Григорівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2020. - 19 с. : рис., табл.
Колекції