Формування інформаційної компетентності у студентів медичних спеціальностей під час вивчення курсу «методологія доказової медицини»

Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя: Класичний приватний університет
Анотація
Стаття присвячена обґрунтуванню ефективності вивчення курсу «Методологія доказової медицини» на початкових етапах підготовки здобувачів вищої освіти медичних спеціальностей щодо підвищення рівня інформаційної компетентності. Визначено законодавчу основу вивчення курсу доказової медицини. Наведено визначення цього поняття як добросовісне, точне і свідоме використання кращих результатів клінічних досліджень для вибору лікування конкретного пацієнта. Окреслено мету та завдання, що мають бути досягнуті під час вивчення навчального курсу. Описано досвід практичної діяльності з викладання навчального курсу «Методологія доказової медицини» для здобувачів вищої освіти другого року навчання. Наведено підходи та методи навчання, які спрямовані на опанування методологією пошуку інформації та її опрацювання. Працюючи із джерелами даних доказової медицини, здобувачі освіти вчилися ставити клінічне питання, отримувати кращі дані щодо цього питання та оцінювати ці дані з позицій доказової медицини, етичних принципів та академічної доброчесності. Зазначено складнощі, з якими зіткнулися студенти під час опанування дисципліни, такі як вивчення методів статичної обробки даних медичних досліджень. Окрему увагу приділено академічній доброчесності в наукових публікаціях, наведено види порушень академічної доброчесності з погляду доказової медицини. Доведено, що аналіз публікацій у фахових виданнях сприяє формуванню у студентів усвідомлення нерозривності між дотриманням у професійній та дослідницькій діяльності етичних норм, засад доказової медицини та принципів академічної доброчесності. Визначено, що вивчення навчального курсу «Методологія доказової медицини» на початкових етапах медичної підготовки закладає фундамент для формування інформаційної компетентності студентів та застосування кращих даних доказової медицини в майбутній клінічній практиці. Водночас студентам прищеплюються етичні норми та моральні принципи, необхідні для професійної діяльності лікаря, а також критичне мислення, необхідне в будь-якій сфері людської діяльності.
Опис
Ключові слова
здобувачі вищої освіти медичних спеціальностей, доказова медицина, інформаційна компетентність, академічна доброчесність, критичне мислення
Бібліографічний опис
Жеребкін В.В. Формування інформаційної компетентності у студентів медичних спеціальностей під час вивчення курсу «методологія доказової медицини» / В.В. Жеребкін, Ж.В. Давидова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 79, т. 1. – С. 111-114.