Economic and energy efficiency of growing Camelina sativa under conditions of precarpathians of Ukraine

Анотація
The Article presents the results of research conducted during 2018-2021 in a field experiment on sod-podzolic soils on studying efficiency of different fertilization variants on productivity of Camelina sativa L. and, accordingly, economic and energy efficiency of growing this crop. Dependence of productivity and yielding capacity elements on application of mineral fertilizers has been revealed. It was found that application of mineral fertilizers had a significant impact on productivity of Camelina sativa L. seeds and the index of prime cost and profitability of Camelina sativa L. seeds accordingly. Depending on the studied elements in the technology of growing little-known in Ukraine crop of Camelina sativa L., the main indices of economic and energy efficiency were determined. It was found that optimization of plant nutrition, regardless of cultivation cost increase, provided increase of conditionally net profit and profitability level. This was facilitated by foliar fertilization with modern regulators of growth and complex micro-fertilizers in critical periods of the crop vegetation. Depending on the variant of experiment, conditionally net profit on average for the years of cultivation ranged from 14.899 UAH to 21.719 UAH/ha, and the level of profitability - from 172.8% to 197.4%. Under influence of the studied factors, energy consumption of the yield, on the contrary, decreased compared to the control, which indicates expediency of different fertilization of plants in main periods of vegetation with the studied fertilizers and micro-fertilizers. У статті наведено результати досліджень, проведених протягом 2018-2021 років у польовому досліді на дерново-підзолистих ґрунтах з вивчення ефективності різних варіантів удобрення на продуктивність Camelina sativa L. та, відповідно, економічну та енергетичну ефективність вирощування цієї культури. Виявлено залежність елементів продуктивності та врожайності від внесення мінеральних добрив. Встановлено, що внесення мінеральних добрив суттєво вплинуло на продуктивність насіння Camelina sativa L. та відповідно на показник собівартості та рентабельності насіння Camelina sativa L. Залежно від вивчених елементів у технології вирощування маловідомої в Україні культури Camelina sativa L. визначено основні показники економічної та енергетичної ефективності. Встановлено, що оптимізація живлення рослин, незалежно від збільшення собівартості вирощування, забезпечила підвищення умовно чистого прибутку та рівня рентабельності. Цьому сприяли позакореневе підживлення сучасними регуляторами росту та комплексними мікродобривами в критичні періоди вегетації культури. Залежно від варіанту досліду умовно чистий прибуток у середньому за роки вирощування становив від 14.899 грн. до 21.719 грн./га, а рівень рентабельності – від 172,8% до 197,4%. Під впливом досліджуваних факторів енерговитратність урожаю, навпаки, знизилася порівняно з контролем, що свідчить про доцільність різного підживлення рослин в основні періоди вегетації досліджуваними добривами та мікродобривами.
Опис
Ключові слова
Camelina sativa L., economic efficiency, економічна ефективність, energy efficiency, енергоефективність, mineral fertilizers, мінеральні добрива, micro-fertilizers, мікродобрива
Бібліографічний опис
Economic and energy efficiency of growing Camelina sativa under conditions of precarpathians of Ukraine / Ya.Ya. Hryhoriv [at al.] // Modern Phytomorphology. – 2022. – № 16. – P. 15-20.