Забезпечення ефективності системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей

Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
Метою статті є обґрунтування низки організаційно-педагогічних умов забезпечення ефективності формування інформаційної компетентності іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей. У процесі дослідження застосовувалися методи аналізу, синтезу опрацьованої джерельної бази, порівняння з метою уточнення поняттєво-категоріального апарату дослідження, досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань. Проаналізовано стан підготовки іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей і виявлено суперечності між очікуваннями й вимогами студентів щодо одержання міжнародної освіти та недостатніми умовами організації навчання й адаптації педагогічної системи ЗВО до інтернаціоналізації освітньої діяльності; між тенденцією ЗВО до інтернаціоналізації освітньої діяльності відповідно до сучасних глобальних викликів і недостатньою готовністю студентів до навчання у таких умовах. Обґрунтовано умови, які сприяють зниженню рівня визначених суперечностей: підготовку викладачів до специфічної діяльності з підготовки іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей, а також їх стимулювання до творчого пошуку ефективних засобів професійної підготовки майбутніх фахівців до діяльності відповідно до вимог сучасного суспільства; створення інформаційно-дослідницького освітнього середовища через запровадження відповідних підходів, засобів, форм і методів навчання. Розкрито сутність педагогічних умов і проаналізовано їх вплив на підвищення ефективності системи формування інформаційної компетентності. Визначено, що підготовка викладачів має здійснюватися через проведення ряду науково-методичних семінарів для викладачів, що сприяє ознайомленню викладачів із феноменом інформаційної компетентності; специфікою підготовки іноземних здобувачів освіти; методологічними, технологічними та методичними засадами відповідної підготовки майбутніх фахівців медичних спеціальностей. Створення інформаційного дослідницько-орієнтованого освітнього середовища у медичних ЗВО можливо через залучення студентів у різні види дослідницької діяльності через оновлення змісту компонентів педагогічної системи (цілей, принципів, змісту, методів, форм) підготовки фахівців. Забезпечення ефективності системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей можливе за умови створення відповідних організаційно-педагогічних умов, серед яких – підготовка викладачів до специфічної діяльності з підготовки іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей, а також їх стимулювання до творчого пошуку ефективних засобів професійної підготовки майбутніх фахівців до діяльності відповідно до вимог сучасного суспільства; створення інформаційно-дослідницького освітнього середовища через запровадження відповідних підходів, засобів, форм і методів навчання.
Опис
Ключові слова
інформаційна компетентність, іноземні студенти медичних спеціальностей, підготовка викладачів, інформаційно-дослідницьке освітнє середовище, організаційно-педагогічні умови
Бібліографічний опис
Давидова Ж. Забезпечення ефективності системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей / Ж. Давидова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Дрогобич : ВД «Гельветика», 2021. – Вип. 45, т. 1. – С. 189-193.