Застосування методів проблемного навчання в підготовці фахівців медичного профілю

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто застосування методів проблемного навчання в підготовці фахівців медичного профілю. Проблемне навчання є ефективним у підготовці здобувачів вищої медичної освіти та має низку переваг перед традиційними методами навчання. Воно базується на принципах теорії навчання дорослих, сприяє підвищенню мотивації студентів, заохоченню їх до встановлення власних навчальних цілей і надання їм самостійності в ухваленні рішень у процесі навчання. Визначено етапи проблемного навчання за допомогою кейс-технологій. The publication considers the use of problem-based learning methods in the training of medical specialists. Problem-based learning is effective in the training of higher medical education and has a number of advantages over traditional teaching methods. It is based on the principles of adult learning theory, helps to increase students' motivation, encourage them to set their own learning goals and provide them with independence in making decisions in the learning process. The stages of problem-based learning with the use of case technologies are defined.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, медична освіта, кейс-технології, інформаційна компетентність, problem-based learning, medical education, case technologies, information competence
Бібліографічний опис
Давидова Ж. В. Застосування методів проблемного навчання в підготовці фахівців медичного профілю / Ж. В. Давидова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 720–722.