Актуальність проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти

Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено обґрунтуванню актуальності проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. Зазначено, що підготовка іноземних студентів за медичним напрямом є стратегічним напрямом розвитку вищої освіти України. Визначено, що забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців для зарубіжних країн у вітчизняних університетах значною мірою визначається ефективністю організації освітнього процесу та соціокультурної адаптації іноземних студентів. Доведено актуальність розробки теоретико-методологічних засад формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей у закладах вищої освіти України. Проаналізовано наявний стан із підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей у закладах вищої освіти України. У процесі дослідження виділено суперечності між тенденцією ЗВО до інтернаціоналізації освітньої діяльності відповідно до сучасних глобальних викликів та недостатньою готовністю іноземних студентів до навчання за таких умов; між зростаючою кількістю іноземних студентів, які бажають отримувати освіту за медичними спеціальностями та проблемами соціо-культурної та академічної адаптації в освітньому процесі ЗВО; між очікуваннями й вимогами студен- тів щодо одержання міжнародної освіти та недостатніми умовами організації навчання та адаптації педагогічної системи ЗВО до інтернаціоналізації освітньої діяльності; між потребою в підвищенні ефективності організації освітнього процесу для іноземних студентів медичного профілю та недо- статньою науковою розробленістю теоретико-методичного забезпечення вирішення цієї проблеми; між зростаючими вимогами до підготовки фахівців медичного профілю і порівняно низькою успішністю іноземних студентів; між потребою у формуванні навчально-пізнавальної компетентності сту- дентів медичного профілю та недостатньою увагою ЗВО до цього аспекту у процесі професійної підготовки. Науково-практичні потреби в розв’язанні виявлених суперечностей обумовлюють актуальність дослідження. The article is devoted to grounding the urgency of the problem of formation of educational and cognitive competence for international medical students of higher education institutions. It is noted that training international medical students is a strategic direction in the development of higher education in Ukraine. It is determined that ensuring a high level of quality of specialists training for foreign countries at domestic universities is largely determined by the effectiveness of educational process organization and socio-cultural adaptation of international students. The relevance of the development of theoretical and methodological foundations for the formation of educational and cognitive competence of international medical students at higher education institutions of Ukraine is proved. The current state of training foreign students of medical specialties in higher education institutions of Ukraine is analyzed. In the course of the research, the following contradictions were highlighted: between the tendency of the Universities to internationalize educational activities in accordance with modern global challenges and the insufficient readiness of foreign students to study under such conditions; between the growing number of foreign students wishing to obtain medical education and the problems of socio-cultural and academic adaptation in the educational process; between the expectations and requirements of students for international education and insufficient conditions for the organization of education and adaptation of the pedagogical system of universities to the internationalization of educational activities; between the need to increase the efficiency of the educational process for foreign medical students and insufficient scientific development of theoretical and methodological support for solving this problem; between the increasing requirements for the training of medical professionals and relatively low performance of international students; between the need for the formation of educational and cognitive competence of medical students and the lack of attention of Higher Educational Institutions to this aspect in the process of professional training. Scientific and practical needs in resolving the identified contradictions determine the relevance of the study.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Давидова Ж. Актуальність проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти / Ж. Давидова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2020. – Т. 1, № 70. – С. 196–200.