Проєктна діяльність як засіб оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сьогодення

Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
На часі гостро стоїть питання підготовки майбутніх лікарів нової формації, які відповідають сучасним вимогам і будуть конкурентоспроможними на вітчизняному та світовому ринках праці. В умовах дистанційного та змішаного навчання майбутніх фахівців є потреба оптимізації освітнього процесу. Застосування проєктної діяльності в професійній підготовці майбутніх лікарів дозволяє підвисити мотивацію до навчання, розвинути загальні компетентності, у тому числі дослідницьку та комунікаційну, сформувати спеціальні (фахові) компетентності. The issue of training future doctors of the new formation is acute which meet modern requirements and will be competitive on the domestic and global labor markets. In the conditions of distance and mixed training of future specialists, there is a need to optimize the educational process. The use of project activities in the professional training of future doctors allows to increase the motivation to study, to develop general competences, including research and communication, to form special (professional) competences.
Опис
Ключові слова
індивідуальний і груповий проєкти, майбутні лікарі, дистанційне навчання, дослідницька компетентність, individual and group projects, future doctors, distance learning, special (professional) competences
Бібліографічний опис
Кудрявцева Т.О. Проєктна діяльність як засіб оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сьогодення / Т.О. Кудрявцева, А.В. Пахомова, Т.С. Абідова // Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 50-річчя від початку підготовки психологів у Харківському Університеті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08-09 грудня 2022 р. / за заг. ред. О. О. Наливайко, Н. П. Крейдун. – Харків, 2022. – С. 109-113.