Information competence formation in international medical students: motivation-targetive criterion

Дата
2023-12
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
The article is devoted to the problem of information competence formation in international medical students. Results of practical implementation of the didactic system is presented in the context of motivation-targetive criterion. The indicators of the level of information competence are defined which include cognitive interest in information activity, attitude to acquiring information competence; awareness of the role of information competence in the professional activity of a doctor; awareness of the need for lifelong learning; desire to perceive new information. The incoming level of information competence by motivation-targetive criteria is diagnosed. Diagnostic methods are selected which include observations, questionnaires, interviews and a number of test methods. Stimulation methods and forms of work used to motivate foreign medical students to form informational competence are presented. In particular, discussions, lectures, seminars on relevant topics were held for future medical workers. Foreign students were also encouraged to use critical thinking techniques, the effectiveness of which clearly proved the need to critically analyze any information when making subjective decisions. The training course “Introduction to the specialty” was presented as a tool for motivation improvement in the context of information competence formation. It enables the students to better understand the specifics of the future professional activity and the peculiarities of the educational process at a Ukrainian university, the role and place of informational competence in the professional competence of a doctor, and as a result – to stimulate the development of foreign students' conscious interest in the specialty based on obtaining information about the activities of a modern doctor and medical work as a specific type of professional activity, to ensure the further development of motivation for mastering information competence. Generalized data of the experiment regarding the levels of formation of information competence of medical students according to the motivation-targetive criterion is presented. It demonstrated considerable improvement in the experimental group and very low in the control group. Стаття присвячена проблемі формування інформаційної компетентності у іноземних студентів-медиків. Результати практичного впровадження дидактичної системи представлено в розрізі мотиваційно-цільових критеріїв. Визначено показники рівня інформаційної компетентності, які включають пізнавальний інтерес до інформаційної діяльності, ставлення до набуття інформаційної компетентності; усвідомлення ролі інформаційної компетентності у професійній діяльності лікаря; усвідомлення необхідності навчання впродовж життя; бажання сприймати нову інформацію. Діагностовано вхідний рівень інформаційної компетентності за мотиваційно-цільовим критерієм. Вибрані діагностичні методи, які включають спостереження, анкетування, інтерв'ювання та ряд тестових методів. Представлено методи стимулювання та форми роботи, які використовуються для мотивації іноземних студентів-медиків до формування інформаційної компетентності. Зокрема, для майбутніх медичних працівників були проведені дискусії, лекції, семінари на відповідну тематику. Іноземних студентів також заохочували до використання технік критичного мислення, ефективність яких наочно довела необхідність критично аналізувати будь-яку інформацію під час прийняття суб’єктивних рішень. Як засіб підвищення мотивації в контексті формування інформаційної компетентності було представлено навчальний курс “Вступ до спеціальності». Він дає змогу студентам краще зрозуміти специфіку майбутньої професійної діяльності та особливості навчального процесу в українському ЗВО, роль і місце інформаційної компетентності у професійній компетентності лікаря, і як наслідок – стимулювати розвиток формування свідомого інтересу іноземних студентів до спеціальності на основі отримання інформації про діяльність сучасного лікаря та лікувальну справу як специфічний вид професійної діяльності, забезпечити подальший розвиток мотивації до оволодіння інформаційною компетентністю. Наведено узагальнені дані експерименту щодо рівнів сформованості інформаційної компетентності студентів-медиків за мотиваційно-цільовим критерієм. Він продемонстрував значне покращення в експериментальній групі та дуже низьке у контрольній групі.
Опис
Ключові слова
information competence, international students, medical students, motivation-targetive criterion, experimental research, data analysis, інформаційна компетентність, іноземні студенти, студенти-медики, мотиваційно-цільовий критерій, експериментальне дослідження, аналіз даних
Бібліографічний опис
Davydova, Zh. Information competence formation in international medical students: motivation-targetive criterion / Zh. Davydova // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 92. Том 1. – С. 40-43.